So sánh các thuộc tính
Thêm thuộc tính để so sánh.